Online Forum

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1901.56 0.0000 0.0000 1903.01 1901.29 24 Oct
گرم 61.14 0.0000 0.0000 61.18 61.13 24 Oct
کیلوگرم 61136.53 0.0000 0.0000 61183.15 61127.85 24 Oct
تولا 713.09 0.0000 0.0000 713.63 712.98 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.61 0.0000 0.0000 24.62 24.59 24 Oct
گرم 0.79 0.0000 0.0000 0.79 0.79 24 Oct
کیلوگرم 791.23 0.0000 0.0000 791.55 790.59 24 Oct
تولا 9.23 0.0000 0.0000 9.23 9.22 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 908.60 0.0000 0.0000 908.85 907.20 24 Oct
گرم 29.21 0.0000 0.0000 29.22 29.17 24 Oct
کیلوگرم 29212.15 0.0000 0.0000 29220.18 29167.14 24 Oct
تولا 340.73 0.0000 0.0000 340.82 340.20 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2409.60 0.0000 0.0000 2409.60 2400.80 24 Oct
گرم 77.47 0.0000 0.0000 77.47 77.19 24 Oct
کیلوگرم 77470.38 0.0000 0.0000 77470.38 77187.45 24 Oct
تولا 903.60 0.0000 0.0000 903.60 900.30 24 Oct

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1603.40 0.0000 0.0000 1604.62 1603.17 24 Oct
گرم 51.55 0.0000 0.0000 51.59 51.54 24 Oct
کیلوگرم 51550.32 0.0000 0.0000 51589.63 51543.00 24 Oct
تولا 601.27 0.0000 0.0000 601.73 601.19 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 20.75 0.0000 0.0000 20.76 20.73 24 Oct
گرم 0.67 0.0000 0.0000 0.67 0.67 24 Oct
کیلوگرم 667.16 0.0000 0.0000 667.44 666.62 24 Oct
تولا 7.78 0.0000 0.0000 7.78 7.78 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 766.13 0.0000 0.0000 766.34 764.95 24 Oct
گرم 24.63 0.0000 0.0000 24.64 24.59 24 Oct
کیلوگرم 24631.68 0.0000 0.0000 24638.46 24593.73 24 Oct
تولا 287.30 0.0000 0.0000 287.38 286.86 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2031.77 0.0000 0.0000 2031.77 2024.35 24 Oct
گرم 65.32 0.0000 0.0000 65.32 65.08 24 Oct
کیلوگرم 65323.03 0.0000 0.0000 65323.03 65084.46 24 Oct
تولا 761.92 0.0000 0.0000 761.92 759.13 24 Oct

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1458.88 0.0000 0.0000 1459.99 1458.67 24 Oct
گرم 46.90 0.0000 0.0000 46.94 46.90 24 Oct
کیلوگرم 46903.94 0.0000 0.0000 46939.71 46897.28 24 Oct
تولا 547.08 0.0000 0.0000 547.50 547.00 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18.88 0.0000 0.0000 18.89 18.87 24 Oct
گرم 0.61 0.0000 0.0000 0.61 0.61 24 Oct
کیلوگرم 607.03 0.0000 0.0000 607.28 606.54 24 Oct
تولا 7.08 0.0000 0.0000 7.08 7.07 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 697.08 0.0000 0.0000 697.27 696.00 24 Oct
گرم 22.41 0.0000 0.0000 22.42 22.38 24 Oct
کیلوگرم 22411.56 0.0000 0.0000 22417.73 22377.03 24 Oct
تولا 261.40 0.0000 0.0000 261.48 261.00 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1848.65 0.0000 0.0000 1848.65 1841.89 24 Oct
گرم 59.44 0.0000 0.0000 59.44 59.22 24 Oct
کیلوگرم 59435.28 0.0000 0.0000 59435.28 59218.22 24 Oct
تولا 693.24 0.0000 0.0000 693.24 690.71 24 Oct

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6985.38 0.0000 0.0000 6990.71 6984.39 24 Oct
گرم 224.59 0.0000 0.0000 224.76 224.55 24 Oct
کیلوگرم 224585.04 0.0000 0.0000 224756.29 224553.15 24 Oct
تولا 2619.52 0.0000 0.0000 2621.52 2619.15 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 90.40 0.0000 0.0000 90.44 90.33 24 Oct
گرم 2.91 0.0000 0.0000 2.91 2.90 24 Oct
کیلوگرم 2906.58 0.0000 0.0000 2907.76 2904.22 24 Oct
تولا 33.90 0.0000 0.0000 33.92 33.87 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3337.74 0.0000 0.0000 3338.66 3332.60 24 Oct
گرم 107.31 0.0000 0.0000 107.34 107.15 24 Oct
کیلوگرم 107310.82 0.0000 0.0000 107340.35 107145.47 24 Oct
تولا 1251.65 0.0000 0.0000 1252.00 1249.73 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8851.67 0.0000 0.0000 8851.67 8819.34 24 Oct
گرم 284.59 0.0000 0.0000 284.59 283.55 24 Oct
کیلوگرم 284587.45 0.0000 0.0000 284587.45 283548.12 24 Oct
تولا 3319.38 0.0000 0.0000 3319.38 3307.25 24 Oct

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2496.56 0.0000 0.0000 2498.46 2496.20 24 Oct
گرم 80.27 0.0000 0.0000 80.33 80.25 24 Oct
کیلوگرم 80266.15 0.0000 0.0000 80327.35 80254.75 24 Oct
تولا 936.21 0.0000 0.0000 936.92 936.08 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 32.31 0.0000 0.0000 32.32 32.28 24 Oct
گرم 1.04 0.0000 0.0000 1.04 1.04 24 Oct
کیلوگرم 1038.80 0.0000 0.0000 1039.23 1037.96 24 Oct
تولا 12.12 0.0000 0.0000 12.12 12.11 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1192.90 0.0000 0.0000 1193.23 1191.06 24 Oct
گرم 38.35 0.0000 0.0000 38.36 38.29 24 Oct
کیلوگرم 38352.63 0.0000 0.0000 38363.18 38293.53 24 Oct
تولا 447.34 0.0000 0.0000 447.46 446.65 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3163.56 0.0000 0.0000 3163.56 3152.01 24 Oct
گرم 101.71 0.0000 0.0000 101.71 101.34 24 Oct
کیلوگرم 101710.86 0.0000 0.0000 101710.86 101339.41 24 Oct
تولا 1186.34 0.0000 0.0000 1186.34 1182.00 24 Oct

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12720.11 0.0000 0.0000 12729.80 12718.30 24 Oct
گرم 408.96 0.0000 0.0000 409.27 408.90 24 Oct
کیلوگرم 408960.58 0.0000 0.0000 409272.42 408902.51 24 Oct
تولا 4770.04 0.0000 0.0000 4773.68 4769.37 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 164.62 0.0000 0.0000 164.69 164.49 24 Oct
گرم 5.29 0.0000 0.0000 5.29 5.29 24 Oct
کیلوگرم 5292.77 0.0000 0.0000 5294.92 5288.47 24 Oct
تولا 61.73 0.0000 0.0000 61.76 61.68 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6077.90 0.0000 0.0000 6079.57 6068.53 24 Oct
گرم 195.41 0.0000 0.0000 195.46 195.11 24 Oct
کیلوگرم 195408.81 0.0000 0.0000 195462.58 195107.72 24 Oct
تولا 2279.21 0.0000 0.0000 2279.84 2275.70 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16118.54 0.0000 0.0000 16118.54 16059.67 24 Oct
گرم 518.22 0.0000 0.0000 518.22 516.33 24 Oct
کیلوگرم 518222.62 0.0000 0.0000 518222.62 516330.04 24 Oct
تولا 6044.46 0.0000 0.0000 6044.46 6022.38 24 Oct

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 199150.38 0.0000 0.0000 199302.24 199122.10 24 Oct
گرم 6402.83 0.0000 0.0000 6407.72 6401.92 24 Oct
کیلوگرم 6402828.58 0.0000 0.0000 6407710.94 6401919.45 24 Oct
تولا 74681.45 0.0000 0.0000 74738.39 74670.84 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2577.41 0.0000 0.0000 2578.45 2575.31 24 Oct
گرم 82.87 0.0000 0.0000 82.90 82.80 24 Oct
کیلوگرم 82865.44 0.0000 0.0000 82899.11 82798.10 24 Oct
تولا 966.53 0.0000 0.0000 966.92 965.74 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 95157.68 0.0000 0.0000 95183.86 95011.06 24 Oct
گرم 3059.39 0.0000 0.0000 3060.23 3054.68 24 Oct
کیلوگرم 3059388.11 0.0000 0.0000 3060229.89 3054674.10 24 Oct
تولا 35684.16 0.0000 0.0000 35693.97 35629.17 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 252357.41 0.0000 0.0000 252357.41 251435.78 24 Oct
گرم 8113.48 0.0000 0.0000 8113.48 8083.85 24 Oct
کیلوگرم 8113473.02 0.0000 0.0000 8113473.02 8083842.14 24 Oct
تولا 94634.10 0.0000 0.0000 94634.10 94288.49 24 Oct

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16652.34 0.0000 0.0000 16665.04 16649.98 24 Oct
گرم 535.39 0.0000 0.0000 535.79 535.31 24 Oct
کیلوگرم 535384.80 0.0000 0.0000 535793.05 535308.78 24 Oct
تولا 6244.63 0.0000 0.0000 6249.39 6243.75 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 215.51 0.0000 0.0000 215.60 215.34 24 Oct
گرم 6.93 0.0000 0.0000 6.93 6.92 24 Oct
کیلوگرم 6928.95 0.0000 0.0000 6931.77 6923.32 24 Oct
تولا 80.82 0.0000 0.0000 80.85 80.75 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7956.79 0.0000 0.0000 7958.98 7944.53 24 Oct
گرم 255.82 0.0000 0.0000 255.89 255.42 24 Oct
کیلوگرم 255816.61 0.0000 0.0000 255887.00 255422.44 24 Oct
تولا 2983.80 0.0000 0.0000 2984.62 2979.20 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21101.35 0.0000 0.0000 21101.35 21024.29 24 Oct
گرم 678.42 0.0000 0.0000 678.42 675.95 24 Oct
کیلوگرم 678423.62 0.0000 0.0000 678423.62 675945.98 24 Oct
تولا 7913.01 0.0000 0.0000 7913.01 7884.11 24 Oct

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1719.77 0.0000 0.0000 1721.08 1719.53 24 Oct
گرم 55.29 0.0000 0.0000 55.33 55.28 24 Oct
کیلوگرم 55291.88 0.0000 0.0000 55334.04 55284.03 24 Oct
تولا 644.91 0.0000 0.0000 645.41 644.82 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22.26 0.0000 0.0000 22.27 22.24 24 Oct
گرم 0.72 0.0000 0.0000 0.72 0.72 24 Oct
کیلوگرم 715.59 0.0000 0.0000 715.88 715.01 24 Oct
تولا 8.35 0.0000 0.0000 8.35 8.34 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 821.74 0.0000 0.0000 821.96 820.47 24 Oct
گرم 26.42 0.0000 0.0000 26.43 26.38 24 Oct
کیلوگرم 26419.47 0.0000 0.0000 26426.73 26378.76 24 Oct
تولا 308.15 0.0000 0.0000 308.24 307.68 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2179.24 0.0000 0.0000 2179.24 2171.28 24 Oct
گرم 70.06 0.0000 0.0000 70.06 69.81 24 Oct
کیلوگرم 70064.21 0.0000 0.0000 70064.21 69808.33 24 Oct
تولا 817.22 0.0000 0.0000 817.22 814.23 24 Oct

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 140439.71 0.0000 0.0000 140546.80 140419.77 24 Oct
گرم 4515.24 0.0000 0.0000 4518.68 4514.60 24 Oct
کیلوگرم 4515238.28 0.0000 0.0000 4518681.29 4514597.17 24 Oct
تولا 52664.93 0.0000 0.0000 52705.09 52657.45 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1817.57 0.0000 0.0000 1818.31 1816.09 24 Oct
گرم 58.44 0.0000 0.0000 58.46 58.39 24 Oct
کیلوگرم 58436.24 0.0000 0.0000 58459.98 58388.75 24 Oct
تولا 681.59 0.0000 0.0000 681.87 681.04 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 67104.65 0.0000 0.0000 67123.12 67001.26 24 Oct
گرم 2157.46 0.0000 0.0000 2158.06 2154.14 24 Oct
کیلوگرم 2157463.08 0.0000 0.0000 2158056.71 2154138.79 24 Oct
تولا 25164.26 0.0000 0.0000 25171.19 25125.49 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 177961.01 0.0000 0.0000 177961.01 177311.08 24 Oct
گرم 5721.58 0.0000 0.0000 5721.58 5700.68 24 Oct
کیلوگرم 5721575.00 0.0000 0.0000 5721575.00 5700679.47 24 Oct
تولا 66735.43 0.0000 0.0000 66735.43 66491.71 24 Oct

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 14737.47 0.0000 0.0000 14748.71 14735.38 24 Oct
گرم 473.82 0.0000 0.0000 474.18 473.75 24 Oct
کیلوگرم 473820.32 0.0000 0.0000 474181.62 473753.04 24 Oct
تولا 5526.56 0.0000 0.0000 5530.77 5525.77 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 190.73 0.0000 0.0000 190.81 190.58 24 Oct
گرم 6.13 0.0000 0.0000 6.13 6.13 24 Oct
کیلوگرم 6132.19 0.0000 0.0000 6134.68 6127.20 24 Oct
تولا 71.52 0.0000 0.0000 71.55 71.47 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7041.83 0.0000 0.0000 7043.77 7030.98 24 Oct
گرم 226.40 0.0000 0.0000 226.46 226.05 24 Oct
کیلوگرم 226399.98 0.0000 0.0000 226462.27 226051.13 24 Oct
تولا 2640.69 0.0000 0.0000 2641.42 2636.62 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18674.88 0.0000 0.0000 18674.88 18606.68 24 Oct
گرم 600.41 0.0000 0.0000 600.41 598.22 24 Oct
کیلوگرم 600410.95 0.0000 0.0000 600410.95 598218.21 24 Oct
تولا 7003.09 0.0000 0.0000 7003.09 6977.51 24 Oct

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2664.28 0.0000 0.0000 2666.31 2663.90 24 Oct
گرم 85.66 0.0000 0.0000 85.72 85.65 24 Oct
کیلوگرم 85658.39 0.0000 0.0000 85723.71 85646.23 24 Oct
تولا 999.10 0.0000 0.0000 999.87 998.96 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 34.48 0.0000 0.0000 34.50 34.45 24 Oct
گرم 1.11 0.0000 0.0000 1.11 1.11 24 Oct
کیلوگرم 1108.59 0.0000 0.0000 1109.04 1107.69 24 Oct
تولا 12.93 0.0000 0.0000 12.94 12.92 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1273.04 0.0000 0.0000 1273.39 1271.08 24 Oct
گرم 40.93 0.0000 0.0000 40.94 40.87 24 Oct
کیلوگرم 40929.14 0.0000 0.0000 40940.40 40866.07 24 Oct
تولا 477.39 0.0000 0.0000 477.52 476.65 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3376.09 0.0000 0.0000 3376.09 3363.76 24 Oct
گرم 108.54 0.0000 0.0000 108.54 108.15 24 Oct
کیلوگرم 108543.75 0.0000 0.0000 108543.75 108147.34 24 Oct
تولا 1266.03 0.0000 0.0000 1266.03 1261.41 24 Oct

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15154.48 0.0000 0.0000 15166.04 15152.33 24 Oct
گرم 487.23 0.0000 0.0000 487.60 487.16 24 Oct
کیلوگرم 487227.56 0.0000 0.0000 487599.09 487158.38 24 Oct
تولا 5682.94 0.0000 0.0000 5687.27 5682.13 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 196.13 0.0000 0.0000 196.21 195.97 24 Oct
گرم 6.31 0.0000 0.0000 6.31 6.30 24 Oct
کیلوگرم 6305.70 0.0000 0.0000 6308.26 6300.58 24 Oct
تولا 73.55 0.0000 0.0000 73.58 73.49 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7241.09 0.0000 0.0000 7243.08 7229.93 24 Oct
گرم 232.81 0.0000 0.0000 232.87 232.45 24 Oct
کیلوگرم 232806.20 0.0000 0.0000 232870.26 232447.49 24 Oct
تولا 2715.41 0.0000 0.0000 2716.16 2711.23 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19203.31 0.0000 0.0000 19203.31 19133.18 24 Oct
گرم 617.40 0.0000 0.0000 617.40 615.15 24 Oct
کیلوگرم 617400.20 0.0000 0.0000 617400.20 615145.42 24 Oct
تولا 7201.25 0.0000 0.0000 7201.25 7174.95 24 Oct

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 581.88 0.0000 0.0000 582.32 581.79 24 Oct
گرم 18.71 0.0000 0.0000 18.72 18.71 24 Oct
کیلوگرم 18707.78 0.0000 0.0000 18722.04 18705.12 24 Oct
تولا 218.20 0.0000 0.0000 218.37 218.17 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7.53 0.0000 0.0000 7.53 7.52 24 Oct
گرم 0.24 0.0000 0.0000 0.24 0.24 24 Oct
کیلوگرم 242.12 0.0000 0.0000 242.21 241.92 24 Oct
تولا 2.82 0.0000 0.0000 2.83 2.82 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 278.03 0.0000 0.0000 278.11 277.60 24 Oct
گرم 8.94 0.0000 0.0000 8.94 8.93 24 Oct
کیلوگرم 8938.92 0.0000 0.0000 8941.38 8925.14 24 Oct
تولا 104.26 0.0000 0.0000 104.29 104.10 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 737.34 0.0000 0.0000 737.34 734.64 24 Oct
گرم 23.71 0.0000 0.0000 23.71 23.62 24 Oct
کیلوگرم 23705.94 0.0000 0.0000 23705.94 23619.36 24 Oct
تولا 276.50 0.0000 0.0000 276.50 275.49 24 Oct

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7910.49 0.0000 0.0000 7916.52 7909.37 24 Oct
گرم 254.33 0.0000 0.0000 254.52 254.29 24 Oct
کیلوگرم 254327.96 0.0000 0.0000 254521.89 254291.84 24 Oct
تولا 2966.44 0.0000 0.0000 2968.70 2966.01 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 102.38 0.0000 0.0000 102.42 102.29 24 Oct
گرم 3.29 0.0000 0.0000 3.29 3.29 24 Oct
کیلوگرم 3291.51 0.0000 0.0000 3292.85 3288.84 24 Oct
تولا 38.39 0.0000 0.0000 38.41 38.36 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3779.78 0.0000 0.0000 3780.82 3773.95 24 Oct
گرم 121.52 0.0000 0.0000 121.56 121.34 24 Oct
کیلوگرم 121522.53 0.0000 0.0000 121555.97 121335.28 24 Oct
تولا 1417.42 0.0000 0.0000 1417.81 1415.23 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10023.94 0.0000 0.0000 10023.94 9987.33 24 Oct
گرم 322.28 0.0000 0.0000 322.28 321.10 24 Oct
کیلوگرم 322276.79 0.0000 0.0000 322276.79 321099.81 24 Oct
تولا 3758.98 0.0000 0.0000 3758.98 3745.25 24 Oct

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17603.69 0.0000 0.0000 17617.12 17601.19 24 Oct
گرم 565.97 0.0000 0.0000 566.40 565.89 24 Oct
کیلوگرم 565971.41 0.0000 0.0000 566402.98 565891.05 24 Oct
تولا 6601.39 0.0000 0.0000 6606.42 6600.45 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 227.83 0.0000 0.0000 227.92 227.64 24 Oct
گرم 7.32 0.0000 0.0000 7.33 7.32 24 Oct
کیلوگرم 7324.81 0.0000 0.0000 7327.78 7318.85 24 Oct
تولا 85.44 0.0000 0.0000 85.47 85.37 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8411.36 0.0000 0.0000 8413.68 8398.40 24 Oct
گرم 270.43 0.0000 0.0000 270.51 270.01 24 Oct
کیلوگرم 270431.45 0.0000 0.0000 270505.86 270014.76 24 Oct
تولا 3154.26 0.0000 0.0000 3155.13 3149.40 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 22306.87 0.0000 0.0000 22306.87 22225.41 24 Oct
گرم 717.18 0.0000 0.0000 717.18 714.56 24 Oct
کیلوگرم 717182.05 0.0000 0.0000 717182.05 714562.86 24 Oct
تولا 8365.08 0.0000 0.0000 8365.08 8334.53 24 Oct

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 307957.64 0.0000 0.0000 308192.47 307913.92 24 Oct
گرم 9901.07 0.0000 0.0000 9908.62 9899.66 24 Oct
کیلوگرم 9901060.72 0.0000 0.0000 9908610.59 9899654.88 24 Oct
تولا 115484.20 0.0000 0.0000 115572.26 115467.80 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3985.59 0.0000 0.0000 3987.21 3982.35 24 Oct
گرم 128.14 0.0000 0.0000 128.19 128.04 24 Oct
کیلوگرم 128139.58 0.0000 0.0000 128191.65 128035.45 24 Oct
تولا 1494.60 0.0000 0.0000 1495.20 1493.38 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 147147.77 0.0000 0.0000 147188.26 146921.04 24 Oct
گرم 4730.91 0.0000 0.0000 4732.21 4723.62 24 Oct
کیلوگرم 4730907.13 0.0000 0.0000 4732208.84 4723617.60 24 Oct
تولا 55180.45 0.0000 0.0000 55195.64 55095.43 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 390234.72 0.0000 0.0000 390234.72 388809.56 24 Oct
گرم 12546.34 0.0000 0.0000 12546.34 12500.52 24 Oct
کیلوگرم 12546328.23 0.0000 0.0000 12546328.23 12500508.30 24 Oct
تولا 146338.13 0.0000 0.0000 146338.13 145803.69 24 Oct

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6925.48 0.0000 0.0000 6930.76 6924.50 24 Oct
گرم 222.66 0.0000 0.0000 222.83 222.63 24 Oct
کیلوگرم 222659.24 0.0000 0.0000 222829.02 222627.62 24 Oct
تولا 2597.06 0.0000 0.0000 2599.04 2596.69 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 89.63 0.0000 0.0000 89.67 89.56 24 Oct
گرم 2.88 0.0000 0.0000 2.88 2.88 24 Oct
کیلوگرم 2881.66 0.0000 0.0000 2882.83 2879.32 24 Oct
تولا 33.61 0.0000 0.0000 33.62 33.58 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3309.12 0.0000 0.0000 3310.03 3304.02 24 Oct
گرم 106.39 0.0000 0.0000 106.42 106.23 24 Oct
کیلوگرم 106390.64 0.0000 0.0000 106419.91 106226.71 24 Oct
تولا 1240.92 0.0000 0.0000 1241.26 1239.01 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8775.76 0.0000 0.0000 8775.76 8743.71 24 Oct
گرم 282.15 0.0000 0.0000 282.15 281.12 24 Oct
کیلوگرم 282147.13 0.0000 0.0000 282147.13 281116.71 24 Oct
تولا 3290.91 0.0000 0.0000 3290.91 3278.90 24 Oct

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 145184.11 0.0000 0.0000 145294.81 145163.49 24 Oct
گرم 4667.78 0.0000 0.0000 4671.34 4667.11 24 Oct
کیلوگرم 4667773.92 0.0000 0.0000 4671333.24 4667111.15 24 Oct
تولا 54444.08 0.0000 0.0000 54485.60 54436.35 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1878.97 0.0000 0.0000 1879.74 1877.45 24 Oct
گرم 60.41 0.0000 0.0000 60.43 60.36 24 Oct
کیلوگرم 60410.36 0.0000 0.0000 60434.90 60361.26 24 Oct
تولا 704.62 0.0000 0.0000 704.90 704.04 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 69371.61 0.0000 0.0000 69390.70 69264.72 24 Oct
گرم 2230.35 0.0000 0.0000 2230.96 2226.91 24 Oct
کیلوگرم 2230347.39 0.0000 0.0000 2230961.07 2226910.80 24 Oct
تولا 26014.37 0.0000 0.0000 26021.53 25974.29 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 183972.96 0.0000 0.0000 183972.96 183301.08 24 Oct
گرم 5914.87 0.0000 0.0000 5914.87 5893.27 24 Oct
کیلوگرم 5914863.60 0.0000 0.0000 5914863.60 5893262.17 24 Oct
تولا 68989.91 0.0000 0.0000 68989.91 68737.96 24 Oct

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 7132.37 0.0000 0.0000 7137.81 7131.36 24 Oct
گرم 229.31 0.0000 0.0000 229.49 229.28 24 Oct
کیلوگرم 229310.89 0.0000 0.0000 229485.75 229278.33 24 Oct
تولا 2674.64 0.0000 0.0000 2676.68 2674.26 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 92.31 0.0000 0.0000 92.34 92.23 24 Oct
گرم 2.97 0.0000 0.0000 2.97 2.97 24 Oct
کیلوگرم 2967.74 0.0000 0.0000 2968.95 2965.33 24 Oct
تولا 34.62 0.0000 0.0000 34.63 34.59 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3407.98 0.0000 0.0000 3408.91 3402.73 24 Oct
گرم 109.57 0.0000 0.0000 109.60 109.40 24 Oct
کیلوگرم 109568.92 0.0000 0.0000 109599.07 109400.09 24 Oct
تولا 1277.99 0.0000 0.0000 1278.34 1276.02 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9037.93 0.0000 0.0000 9037.93 9004.92 24 Oct
گرم 290.58 0.0000 0.0000 290.58 289.51 24 Oct
کیلوگرم 290575.91 0.0000 0.0000 290575.91 289514.71 24 Oct
تولا 3389.23 0.0000 0.0000 3389.23 3376.85 24 Oct

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2581.94 0.0000 0.0000 2583.91 2581.57 24 Oct
گرم 83.01 0.0000 0.0000 83.07 83.00 24 Oct
کیلوگرم 83011.18 0.0000 0.0000 83074.48 82999.39 24 Oct
تولا 968.23 0.0000 0.0000 968.97 968.09 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 33.42 0.0000 0.0000 33.43 33.39 24 Oct
گرم 1.07 0.0000 0.0000 1.07 1.07 24 Oct
کیلوگرم 1074.33 0.0000 0.0000 1074.77 1073.46 24 Oct
تولا 12.53 0.0000 0.0000 12.54 12.52 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1233.70 0.0000 0.0000 1234.04 1231.80 24 Oct
گرم 39.66 0.0000 0.0000 39.68 39.60 24 Oct
کیلوگرم 39664.25 0.0000 0.0000 39675.17 39603.14 24 Oct
تولا 462.64 0.0000 0.0000 462.76 461.92 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3271.75 0.0000 0.0000 3271.75 3259.81 24 Oct
گرم 105.19 0.0000 0.0000 105.19 104.81 24 Oct
کیلوگرم 105189.28 0.0000 0.0000 105189.28 104805.13 24 Oct
تولا 1226.91 0.0000 0.0000 1226.91 1222.43 24 Oct

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11933.24 0.0000 0.0000 11942.34 11931.55 24 Oct
گرم 383.66 0.0000 0.0000 383.96 383.61 24 Oct
کیلوگرم 383662.28 0.0000 0.0000 383954.84 383607.81 24 Oct
تولا 4474.97 0.0000 0.0000 4478.38 4474.33 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 154.44 0.0000 0.0000 154.50 154.31 24 Oct
گرم 4.97 0.0000 0.0000 4.97 4.96 24 Oct
کیلوگرم 4965.36 0.0000 0.0000 4967.38 4961.32 24 Oct
تولا 57.92 0.0000 0.0000 57.94 57.87 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5701.92 0.0000 0.0000 5703.49 5693.13 24 Oct
گرم 183.32 0.0000 0.0000 183.37 183.04 24 Oct
کیلوگرم 183320.83 0.0000 0.0000 183371.27 183038.36 24 Oct
تولا 2138.22 0.0000 0.0000 2138.81 2134.93 24 Oct
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15121.44 0.0000 0.0000 15121.44 15066.22 24 Oct
گرم 486.17 0.0000 0.0000 486.17 484.39 24 Oct
کیلوگرم 486165.38 0.0000 0.0000 486165.38 484389.87 24 Oct
تولا 5670.55 0.0000 0.0000 5670.55 5649.84 24 Oct
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 76.02 2.14 0.99 0.08 1,402.67 12.78 5.64 0.62